Tư vấn sức khỏe
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
(04) 37738074
thanhtuvtc_89
Kinh doanh 1 Kinh doanh 1
thanhtuvtc_89
Sản phẩm vàng vì sức khoẻ cộng đồng 2016
<p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 8/05/2016, tại Nh&agrave; h&aacute;t lớn H&agrave; Nội, C&ocirc;ng ty Cổ phần Dược phẩm YNNO lại một lần nữa được vinh danh&nbsp; trong lễ c&ocirc;ng bố v&agrave; trao giải &ldquo;Sản phẩm v&agrave;ng v&igrave; sức khỏe cộng đồng năm 2016&rdquo; do hiệp hội Thực phẩm chức&nbsp; năng Việt Nam tổ chức. Đ&acirc;y l&agrave; giải thưởng uy t&iacute;n, nhằm&nbsp; t&ocirc;n vinh những gi&aacute; trị&nbsp; đ&iacute;ch thực của thực phẩm chức năng v&agrave; hướng cho to&agrave;n x&atilde; hội &ldquo;hiểu đ&uacute;ng - l&agrave;m đ&uacute;ng - d&ugrave;ng đ&uacute;ng&rdquo; thực phẩm chức năng, tăng cường bổ sung thực phẩm chức năng v&agrave;o khẩu phần ăn h&agrave;ng ng&agrave;y. Chương tr&igrave;nh được truyền h&igrave;nh trực tiếp tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTC1-HD v&agrave; k&ecirc;nh VTC2-Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh kỹ thuật số VTC. </p>
<p style="text-align: justify;">Sản phẩm Gesta - B9do Laboratoires Ineldea của Ph&aacute;p sản xuất v&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần Dược phẩm YNNO ph&acirc;n phối độc quyền tại Việt Nam đ&atilde; được đ&atilde; được PGS.TS Trần Đ&aacute;ng - Chủ tịch hiệp hội Thực phẩm chức năng vinh danh v&agrave; trao tặng danh hiệu &ldquo;Sản phẩm v&agrave;ng v&igrave; sức khỏe cộng đồng năm 2016&rdquo;.</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/Portals/2/IMG_4791.JPG" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0070c0;">Gi&aacute;m đốc Ths. Sử Mỹ Ngọc nhận giải thưởng &ldquo;Sản phẩm v&agrave;ng v&igrave; sức khoẻ cộng đồng 2016&rdquo;</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0070c0;"><strong><br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/Portals/2/IMG_2103.JPG" style="width: 200px; height: 600px;" /><img alt="" src="/Portals/2/13241624_708446512627767_.jpg" style="width: 400px; height: 500px;" /></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Sản phẩm Gesta-B9, cung cấp DHA v&agrave; Acid Folic, Vitamin B6, Vitamin D, Vitamin E, d&agrave;nh cho phụ nữ c&oacute; thai v&agrave; cho con b&uacute;. Với phương ch&acirc;m &ldquo;<strong><em>N&acirc;ng tầm tr&iacute; tuệ, ươm mầm tương lai</em></strong>&rdquo;, sản phẩm Gesta-B9 gi&uacute;p cho thế hệ tương lai của Việt Nam được chăm s&oacute;c, nu&ocirc;i dưỡng to&agrave;n diện ngay từ trong bụng mẹ cả về thể&nbsp; chất lẫn tr&iacute; tuệ. </p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/Portals/2/IMG_4844.JPG" /></p>
<p> </p>
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15.75pt; text-align: justify; background: white;">Đ&acirc;y cũng l&agrave; niềm tin, l&agrave; sự ghi nhận của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&ugrave;ng với c&aacute;c cơ quan chức năng c&oacute; thẩm quyền v&agrave; những hiệp hội uy t&iacute;n cho sự cố gắng của L&atilde;nh đạo C&ocirc;ng ty -<strong>Gi&aacute;m đốc Ths. Sử Mỹ Ngọc</strong> v&agrave; tập thể c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty Cổ phần Dược phẩm YNNO, đặc biệt l&agrave; Nh&oacute;m KD4trong suốt thời gian qua đ&atilde; nỗ lực hết m&igrave;nh để đưa sản phẩm Gesta-B9 ph&aacute;t triển s&acirc;u rộng ra thị trường, g&oacute;p phần mang lại sự ph&aacute;t triển to&agrave;n diện cho b&agrave; mẹ, trẻ em Việt Nam.</p>
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15.75pt; text-align: center; background: white;"><img alt="" src="/Portals/2/IMG_4852.JPG" /></p>
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15.75pt; text-align: center; background: white;"><img alt="" src="/Portals/2/IMG_4859.JPG" /></p>
<p> </p>
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15.75pt; text-align: justify; background: white;"><a name="_GoBack"></a>Danh hiệu &ldquo;Sản phẩm v&agrave;ng v&igrave; sức khỏe cộng đồng &rdquo; sẽ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; sự ghi nhận về chất lượng của sản phẩm m&agrave; c&ograve;n l&agrave; lời động vi&ecirc;n, nhắc nhở C&ocirc;ng ty Cổ phần Dược phẩm YNNO tiếp tục cố gắng hơn nữa để nghi&ecirc;n cứu v&agrave; nhập khẩu th&ecirc;m những d&ograve;ng sản phẩm chất lượng Ch&acirc;u &Acirc;u, với mong muốn người d&acirc;n Việt Nam c&oacute; cơ hội được chăm s&oacute;c sức khoẻ ng&agrave;y một tốt hơn.</p>
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15.75pt; text-align: center; background: white;"><img alt="" src="/Portals/2/IMG_4853.JPG" /></p>
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15.75pt; text-align: center; background: white;"><img alt="" src="/Portals/2/IMG_4857.JPG" /></p>
<p> </p>
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15.75pt; text-align: center; background: white;"><strong><img alt="" src="/Portals/2/IMG_4891.JPG" /></strong></p>
<p> </p>
<p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 15.75pt; text-align: center; background: white;"><img alt="" src="/Portals/2/IMG_4878.JPG" /></p>
<p> </p>
<p><br />
</p>
Joshua vs Usyk Live Joshua vs Usyk Live Stream Joshua vs Usyk Live Free Joshua vs Usyk 2 Live Joshua v Usyk 2 Live Joshua v Usyk 2 Live Stream UFC 278 Live UFC 278 Live Stream UFC 278 Live Free